Vyhledat název

cs
Soutěž

počet pojištěných

kol je právě:

24 993

5x Poukázka na nové kolo v hodnotě 15000 Kč

Poukázka na nákup nového kola v hodnotě 15 000 Kč

10x Poukázka na nové kolo v hodnotě 10000 Kč

Poukázka na nákup nového kola v hodnotě 10 000 Kč

15x Poukázka na nové kolo v hodnotě 5000 Kč

Poukázka na nákup nového kola v hodnotě 5 000 Kč

100x nářadí 4E

20x balíček příslušenství

500x láhev 4E

10x tričko 4EVER

50x přilba 4E

10x sada světel

Základní ustanovení

 1. Pořadatelem soutěže je 4EVER, s.r.o., se sídlem Moravská 842, Butovice, 742 13 Studénka, IČ: 25370588 (dále jen jako „pořadatel“).
 2. Termín trvání soutěže: od 20. 6. 2019 - do registrace pojištěného kola s číslem 25 000. Tímto okamžikem soutěž končí.
 3. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 15 let s adresou pro doručování výher v České republice.

Účast v soutěži

 1. Soutěž začíná uveřejněním soutěže na webu 4Ever a to včetně stanovení počtu výherců, specifikace výhry a sdělení způsobu zapojení se do soutěže.
 2. Soutěže se může každý soutěžící v aktuálním období zúčastnit vícekrát.
 3. Účastníkem soutěže se člověk stane tím, že registruje své kolo k pojištění.
 4. Zapojením se do soutěže dává soutěžící souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu e-mailová adresa, jméno a adresa bydliště za účelem jeho evidence jako účastníka soutěže a pro pozdější kontakt a předání výhry.

Výherce

 1. Výherci se stávají ti soutěžící, kteří budou vylosování z účastníků soutěže.
 2. Počet výherců bude vždy předem určen při vyhlašování soutěže.

Výhry

 1. 15 000 kč poukaz na nákup kola
 2. 10 000 Kč poukaz
 3. 5 000 Kč poukaz
 4. 20x balíček příslušenství (láhev, košík, nářadí, sada světel, parfém)
 5. 10x tričko 4Ever
 6. 10x sada světel

Vyhlášení vítězů a předání výher

 1. Výsledky soutěže společně se jmény výherců budou zveřejněny na webu a Facebookové stránce 4Ever bikes po vyhlášení soutěže.
 2. Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na emailové adrese nebo telefonu, který soutěžící zaslal pořadateli.
 3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.
 4. V případě, že se do 5 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele.
 5. Pořadatel má právo přidělit výhru dalšímu soutěžícímu v pořadí.
 6. Výhry budou výherci předány osobně na základě předávacího protokolu nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil pořadateli soutěže.
 7. V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch pořadatele.
 8. Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem, pořadatel zároveň neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

Prohlášení pořadatele

 1. Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
 2. Na poskytnutí výhry není právní nárok.
 3. Finanční plnění výher není možné.
 4. Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci pořadatele a osoby ve smluvním vztahu s pořadatelem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.
 6. Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno a příjmení soutěžícího a soutěžní příspěvky na webu pořadatele a ve svých propagačních kanálech spojených se soutěží za účelem svojí propagace. V takovém případě, se pořadatel se zavazuje, že při každé publikaci fotografie soutěžícího uvede v popisku i jeho jméno a příjmení.
 7. Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese www.4ever.cz.
 8. Výherce se zavazuje poskytnout pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, telefonní číslo a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.
 9. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a budou zpracovávány výlučně správcem osobních údajů (pořadatelem), e sídlem Moravská 842, Butovice, 742 13 Studénka. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. Subjekt údajů (soutěžící) má právo kdykoliv souhlas odvolat, právo na opravu a přístup ke svým osobním údajům, jakož i ostatní práva uvedená v § 21 z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.