Pojištění kol

Do výběru a koupě nového kola zdaleka neinvestujete jenom peníze. Při odcizení nového kola přicházíte také o hodiny strávené výběrem, zkoumáním, porovnáváním a testováním, o radost z rozhodnutí a dobré volby.

4EVER pro Vás má speciální pojištění kola proti odcizení. Pokud si zaregistrujete nové kolo 4EVER do 48 hodin od jeho koupě přímo u prodejce nebo na našem webu, máte po starostech. V případě krádeže vám garantujeme celý jeden rok nárok na poskytnutí stejného kola nového, popřípadě jiného nového kola za stejnou pořizovací cenu. Pojištění platí pouze pro osoby žijící v České republice a vztahuje se pouze na kola zakoupená u prodejců na území České republiky.

Bez amortizace, bez starostí. Unikátní pojištění kol proti odcizení Vám nabízí pouze 4EVER.

1
PŘEČTĚTE SI PROSÍM POJISTNÉ PODMÍNKY

GARANCE ZÍSKÁNÍ NOVÉHO KOLA 4EVER V PŘÍPADĚ JEHO ODCIZENÍ

1. Jak postupovat v případě odcizení kola
Co nejrychleji oznamte odcizení kola 4EVER Policii České republiky a požadujte prohlídku místa odcizení včetně fotodokumentace. Dále si vyžádejte úřední záznam o podání vysvětlení, případně protokol o trestním oznámení. Písemný úřední záznam musí obsahovat podání vysvětlení, případně protokol o trestním oznámení, přesné označení odcizeného kola 4EVER jeho výrobní číslo, jeho pořizovací cenu, způsob, místo a čas odcizení kola 4EVER a skutečné zabezpečení kola v době odcizení (včetně informace o průměru lanka/oka řetězu). Připravte si následující podklady:

Vyplněný a potvrzený záruční list odcizeného kola 4EVER.
Účetní doklad k odcizenému kolu 4EVER.
E-mailové potvrzení registrace pojištění s datem registrace.
Protokol o trestním oznámení nebo úřední záznam Policie České republiky o odcizení kola 4EVER.
Fotodokumentaci místa činu.
Pokud není pachatel dopaden, vyžádejte si od stejného policejního oddělení (cca po 30 dnech) usnesení o odložení trestní věci. Telefonický nebo e-mailový kontakt na Vás pro komunikaci s firmou 4EVER.

Všechny uvedené dokumenty (kopie) zašlete na adresu:
4EVER s.r.o., Moravská 842, 742 13 STUDÉNKA nebo můžete zaslat naskenované dokumenty e-mailem na adresu pojisteni@4ever.cz. Při odcizení kola 4EVER co nejrychleji doručte společnosti 4EVER originál nebo úředně ověřenou kopii vyrozumění Policie České republiky o vyřízení Vašeho oznámení (nejčastěji usnesení o odložení věci, nepodaří-li se zjistit pachatele), nejdéle však do 2 měsíců ode dne odcizení kola. Pokud je pachatel dopaden, není naplněn skutek pojistné události. Firma 4EVER zasílá nové náhradní kolo nejčastěji k prodejci, u kterého jste provedli nákup odcizeného kola nebo se můžete domluvit na jiné výdejní místo. Více informací Vám poskytneme na e-mailu pojisteni@4ever.cz nebo telefonním čísle 556 402 639.

2. Jak dlouho mi pojištění platí
Garance poskytnutí nového kola 4EVER v případě jeho odcizení platí 1 rok ode dne zakoupení kola. Garance platí pouze na zakoupené jízdní kolo, nikoliv na ostatní dokupované příslušenství Registrace pojištění musí být provedena do 48 hodin od zakoupení jízdního kola. Registrovat lze pouze kola zakoupená fyzickými osobami.Toto pojištění lze uplatnit pouze u modelů 2023/2022/2021. Pojistná smlouva neumožňuje pojistit starší ročníky.

3. Na jakém území mi pojištění platí
Garance poskytnutí nového kola 4EVER se vztahuje na odcizení kola, které nastane pouze na území České republiky.

4. Jak musím kolo zabezpečovat
Nové kolo značky 4EVER, samozřejmě pokud ho právě nevyužíváte, musí být umístěno v uzavřeném prostoru a řádně uzamčené plnými dveřmi. Sklepní kóje lze za uzavřený prostor považovat i tehdy, pokud stěny sice nejsou z obvyklých pevných stavebních materiálů, avšak jsou konstrukčně uzpůsobeny tak, že zabraňují demontáži dílů z vnější strany sklepní kóje. Za uzavřený prostor se také považuje stavební prostor, jehož stěny, podlaha i strop jsou z pevných materiálů, (např. cihelné zdivo o minimální tloušťce 150mm či jiný materiál, vykazující obdobný odpor při jeho překonávání. V těchto prostorách však nesmí být otevřená okna či jiné další možné demontovatelné vstupy. Odcizením kola se rozumí násilné překonání překážky dveří, zámku dveří apod. V případě odcizení kola ze společných prostor, ke kterým má přístup více lidí (vlastní klíče) nelze označit neznámého pachatele a pojistná událost je mimo plnění této registrace.

Mimo uzavřený prostor je nutné kolo vždy zabezpečit uzamčením ve stojanu na jízdní kola k tomu určeném, ocelovým zámkem nebo ocelovým řetězem o průměru min. 0,6 cm s cylindrickou vložkou resp. kladkou. V tomto případě je vždy vyžadována fotodokumentace od Policie ČR. Pojistné plnění je max. do výše 20 000,-Kč a kolo nesmí být odcizeno v době od 21.00 do 6.00. Při odcizení kola ze zábradlí restauračních zařízení resp. před bytovými jednotkami apod. nebo odcizení kola uzamčeného ke stromu, dřevěnému plotu či krádež uzamčeného kola ze společných prostor škol a jiných veřejných institucí, je pojistná událost mimo plnění této registrace.

5. Stojí mě něco pojištění
Shora uvedené podmínky jsou pouze výtahem z podmínek uvedených ve smlouvě mezi Kooperativa pojišťovnou a.s. ze dne 31.4.2014. Vznik nároku na nové kolo 4EVER je vázán na splnění všech podmínek uvedených v předchozím ustanovení č.4 “Jak musím kolo zabezpečovat”. Klient potvrzením tohoto dokumentu a vyplněním svých údajů v rámci registrace kola na www.4ever.cz dobrovolně poskytuje své osobní údaje v rozsahu v registraci uvedeném správci a zpracovateli údajů - společnosti 4EVER s.r.o., se sídlem Studénka, Moravská 842, okres Nový Jičín, PSČ 742 13, IČ: 253 70 588, DIČ: CZ 253 70 588, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 15760. Poskytnutím výše uvedených údajů zároveň zájemce uděluje správci údajů na dobu neurčitou svůj výslovný souhlas dle zák. č. 101/2000 Sb., v platném znění, ke zpracování těchto údajů ve výše uvedeném rozsahu za účelem jejich zpracování pro plnění zákonných povinností správce, pro archivační a analytické účely správce, mimo jiné pak pro hodnocení kvality služeb a spokojenosti klientů, a pro optimalizaci poskytování a obsahu služeb, apod., pro marketingové obchodní účely správce a pro informování a nabídku dalších služeb správce nebo jeho obchodních partnerů klientům.

Poznámka: Produkt je právně realizován rámcovou pojistnou smlouvou mezi společností 4EVER s.r.o. a Kooperativa pojišťovnou a.s., Vienna Insurance Group

2
ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů („Zásady“) představují základní zásady, kterými se 4EVER, s.r.o., se sídlem na adrese Studénka, Moravská 842, Butovice, PSČ: 742 13, IČO: 253 70 588, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 15760, („Společnost“) řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

 1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“);
 2. zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“); a
 3. zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).

osobní rozsah

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky Společnosti www.4EVER.cz („Webové stránky“), a to bez ohledu na to, jestli jsou v jakémkoliv smluvním vztahu se Společností či nikoliv („Subjekty údajů“).

Užíváním Webových stránek Společnosti berete na vědomí tyto Zásady a výslovně udělujete souhlas s jejich uplatněním.

Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby („Osobní údaj“).

Jaké osobní údaje jsou shromažďovány 

Společnost zpracovává zejména následující Osobní údaje:

 1. jméno a příjmení;
 2. rodné číslo
 3. kontaktní a/nebo doručovací adresa;
 4. přihlašovací údaje;
 5. heslo;
 6. telefonní číslo;
 7. emailová adresa;
 8. údaje o službách poskytnutých Společností;
 9. IP adresa;
 10. soubory cookies;
 11. informace o zařízení využívaného k poskytnutí služeb;
 12. informace o poloze GPS.

využívání osobních údajů

Osobní údaje Společnost zpracovává za následujícími účely:

 1. poskytování produktů a služeb Společnosti;
 2. interní vyhodnocení poskytovaných služeb a případné zlepšení poskytovaných produktů a služeb; a
 3. ochrana oprávněných zájmů Společnosti.

Pokud s tím udělíte souhlas, Společnost bude oprávněna využívat Vaše Osobní údaje za účelem poskytování marketingových informací a nabídek, jakož i [nabízení produktů a služeb Společnosti či jejích obchodních partnerů].

Nad rámec výše zmíněného je Společnost oprávněna zasílat Subjektům údajů obchodní sdělení za podmínek stanovených Zákonem o některých službách informační společnosti, tj. pokud Společnost získá od Subjektu údajů podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby.

poskytování osobních údajů 

Osobní údaje, které Společnost získá o Subjektech údajů, jsou dále předávány:

 1. společnostem ARCgroup s.r.o. (marketingová komunikace), LION brand & story s.r.o. (design), jvitasek.cz (správa webu) a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, které jsou ve vztahu Zpracovatele osobních údajů na základě smlouvy uzavřené se Společností;
 2. dalším třetím osobám, kterým je Společnost oprávněna (například obecnému soudu v případě sporu) či povinna (například orgánům činným v trestním řízení) Osobní údaje poskytnout v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

prostředky ochrany osobních údajů

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům Společnost přijala organizační a technická opatření.

Mezi tato opatření patří:

 1. organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet do styku s Osobními údaji; a
 2. technické zabezpečení serverů a Webových stránek Společnosti proti neoprávněné manipulaci.

Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou rovněž vázány mlčenlivostí v souladu s čl. 28 odst. 3 psím. b) GDPR.

délka uchovávání Osobních údajů

Společnost Osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb, minimálně však po dobu 10 let po posledním poskytnutí služeb danému Subjektu údajů a to vždy s možnosti prolongace v případě , že klient nevysloví nesouhlas se zpracováním osobních údajů.

cookies

Společnost využívá při provozu svých Webových stránek tzv. cookies, což je textový soubor malého rozsahu („Cookies“), který je odesílán ze serveru Společnosti do prohlížeče/zařízení Subjektu údajů a který při opětovné návštěvě Webových stránek Společnosti je zaslán zpět na server Společnosti, což umožňuje Společnosti lépe uzpůsobit obsah Webových stránek jednotlivým Subjektům údajů. Pomocí Cookies tak Společnost:

 1. má o Subjektu údajů k dispozici informace o dřívějším vyhledávání;
 2. ukládá přihlašovací údaje Subjektu údajů; a
 3. přizpůsobuje Subjektu údajů obsah Webových stránek.

Společnost využívá následujících druhů Cookies:

 1. technické Cookies, které umožňují základní provoz Webových stránek;
 2. relační Cookies, které jsou potřebné ke správnému zobrazení Webových stránek a jsou automaticky smazány v okamžik, kdy Subjekt údajů opustí Webové stránky;
 3. permanentní Cookies, které umožňují jedinečnou (anonymní) identifikaci konkrétního Subjektu údajů, jeho přístup na Webové stránky a jeho chování na nich. Na základě permanentních Cookies je pak rozpoznán konkrétní Subjekt údajů při opakované návštěvě Webových stránek. Permanentní Cookies mohou být dále používány zejména pro měření a reklamu aktivity Subjektů údajů na Webových stránkách; a
 4. reklamní Cookies, které umožňují jednotlivým Subjektům údajů zobrazovat cílenou reklamu, a to na základě příslušnosti jednotlivých Cookies do daného reklamního systému.

Aby mohla Společnost soubory Cookies využívat, musíte s tím udělit souhlas v souladu se Zákonem o elektronických komunikacích. Následně máte samozřejmě možnost využívání Cookies jednorázově vymazat či dlouhodobě blokovat, a to prostřednictvím svého prohlížeče. V takovém případě je ale pravděpodobné, že určité služby a funkce Webových stránek Společnosti nebudou pro příslušný Subjekt údajů dostupné.

google analytics

Společnost na Webových stránkách využívá služeb Google Analytics poskytovaných společností Google LLC. Google Analytics umožňuje Společnosti sběr, zpracování a vyhodnocení dat (mj. i Osobních údajů) o návštěvnosti Webových stránek.

Služba Google Analytics využívá rovněž souborů Cookies, které jsou však uloženy na serverech společnosti Google LLC a Společnost k nim nemá přístup. K ochraně osobních údajů společností Google LLC viz https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

netmonitor

Společnost je zapojena do projektu NetMonitor, v jehož rámci byly vloženy do zdrojového kódu Webových stránek Společnosti javascriptové kódy, díky kterým Společnost shromažďuje informace o všech návštěvnících Webových stránek. Společnost tak sleduje zejména návštěvnost jejích Webových stránek a technické parametry (například hardware, operační systém a prohlížeč) zařízení, na nichž Subjekty údajů na Webové stránky Společnosti přistupují.

kontaktní údaje

Společnost, jakožto správce Osobních údajů, tímto v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. a) GDPR poskytuje Subjektům údajů své kontaktní údaje:

4EVER, s.r.o.

Moravská 842, 742 13 Studénka

IČO: 25370588, DIČ: CZ25370588

zápis v OR vedený v Krajském soudem oddíl C vložka 15760

Pro účely komunikace se Společností ohledně těchto zásad může Subjekt údajů dále využít bike@4ever.cz , TEL: +420 556 401 936 TEL: +420 556 402 639

práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají následující práva:

 1. právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
 2. právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím specifikovaným v čl. 15 odst. 1 GDPR;
 3. právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případě také na doplnění neúplných Osobních údajů;
 4. právo za podmínek stanovených čl. 17 GDPR na výmaz Osobních údajů;
 5. právo za podmínek stanovených čl. 18 GDPR na omezení zpracování Osobních údajů;
 6. právo za podmínek stanovených čl. 20 GDPR získat Osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;
 7. právo být za podmínek stanovených čl. 34 GDPR informován o porušení zabezpečení Osobních údajů;
 8. právo za podmínek stanovených čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; a
 9. právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.

omezení odpovědnosti

Společnost neodpovídá za správnost ani úplnost obsahu Webových stránek, který byl přebraný od třetích stran.

Společnost nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody vzniklé Subjektu údajů v souvislosti s užíváním Webových stránek Společnosti.

Společnost si vyhrazuje právo obsah Webových stránek dle svého uvážení a bez nutnosti předem upozorňovat Subjekty údajů kdykoliv pozměnit.

3
KDE BYLO VAŠE KOLO 4EVER ZAKOUPENO?

Pro zobrazení více prodejců použijte vyhledávání.

4
VYPLŇTE PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE

Údaje o majiteli

Údaje o zakoupeném kole

Údaje o prodejně